Privacy Policy

Algemeen

WonderFil Specialty Threads EU (verder te noemen WonderFil) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

WonderFil  houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee:

 • Dat uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven;
 • Dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Dat u door klant te worden/zijn ons toestemming heeft gegeven uw gegevens als beschreven te verwerken;
 • Dat u door zich op de nieuwsbrief in te schrijven ons toestemming heeft gegeven uw gegevens als beschreven te verwerken;
 • Dat we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Dat we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Dat we op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

WonderFil is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van cursisten worden door WonderFil verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het organiseren van workshops.
 • Het organiseren van lezingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De opgave voor één of meer van de beschreven activiteiten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WonderFil maximaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoon
 • E-mailadres

Er zullen nooit meer persoonsgegevens worden gevraagd dan voor een te organiseren item nodig is.

Uw persoonsgegevens worden door WonderFil opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de activiteit.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door WonderFil  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen via email.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • inschrijven voor de nieuwsbrief via de website;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WonderFil de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door WonderFil opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten en/of leveranciers worden door WonderFil verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het zenden/ontvangen van facturen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WonderFil de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam bedrijf
 • Contactpersoon
 • Adres
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • BTW nummer
 • KvK nummer
 • Bankrekeningnummer (alleen leveranciers)

Uw persoonsgegevens worden door WonderFil opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van één of meer hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van de website van WonderFil (www.wonderfil.nl)
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het verzorgen van de administratie
 • Het verzenden van de producten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, of waarvan de privacy statement niet hebben gecontroleerd. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU of zich niet verbinden aan de verordeningen zoals deze gelden binnen de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

WonderFil  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens WonderFil van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Veranderingen

We behouden het recht om onze Privacy Policy aan te passen als we dat noodzakelijk achten.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

WonderFil Specialty Threads EU

Stationsstraat 48

8161CS Epe

Telefoon: 0578-623891

e-mail: herma@wonderfil.net

Privacy Policy WonderFil Specialty Threads EU V1.0 22-5-2018